Disclaimer

Algemeen
Voor het gebruik van deze website (www.Conneqt.nl) van Conneqt gelden de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Bezoek aan en het gebruik van deze website betekent dat u instemt met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Gebruik website
Conneqt stelt de op deze website aangeboden informatie met zorg samen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. De door Conneqt op/via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Conneqt verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door Conneqt worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de geboden informatie voor uw eigen rekening en risico.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar websites, producten en diensten van derden zijn slechts opgenomen voor uw informatie. Conneqt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die websites, producten en diensten. Ook controleert Conneqt niet op de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van informatie op die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Conneqt is rechthebbende dan wel heeft een gebruiksrecht op de op deze website opgenomen gegevens, teksten,  illustraties, foto’s, grafisch materiaal, logo’s, (handels-) namen en (waren- en dienst-) merken daaronder begrepen. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Conneqt is het de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of  links naar de website van Conneqt aan te bieden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Geen aansprakelijkheid
Conneqt sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van bezoek  en gebruik van deze website, alsmede van de daarop opgenomen berekeningsprogramma’s, uitdrukkelijk uit.. Ook het zonder onderbreking en foutloos functioneren van deze website wordt niet gegarandeerd. Conneqt spant zich tot het uiterste in om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Conneqt aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De in deze website opgenomen berekeningsprogramma’s voor hypotheekberekening, hypotheekcheck en renteverlenging zijn afkomstig van een derde. De door deze programma’s gegenereerde uitkomst van berekeningen vormen enkel een indicatie op basis van de gegevens die de (kandidaat)geldnemer of tussenpersoon heeft ingevoerd. Deze berekeningen en uitkomsten kunnen nooit leiden tot een aanspraak tot nakoming van (kandidaat)geldnemer en/of tussenpersoon jegens Conneqt of de geldverstrekker.

Toepasselijk recht
Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Conneqt behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen, op welke wijze dan ook.

Klachtenservice
Conneqt stelt het op prijs als u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Zo kan Conneqt proberen een passende oplossing te vinden en biedt het Conneqt de gelegenheid om haar dienstverlening te verbeteren. U kunt uw klacht sturen naar:

Conneqt
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam

Conneqt is een handelsnaam van Conneqt Mortgage Distribution BV.