Privacy Statement

Conneqt is een handelsnaam van Conneqt Mortgage Distribution BV en maakt deel uit van de Blauwtrust Groep. Conneqt Mortgage Distribution is gespecialiseerd in de ontwikkeling en distributie van woninghypotheken.

Conneqt verzorgt de verbinding tussen bemiddelaar en financiële instellingen. Conneqt voert in opdracht van deze financiële instellingen diverse activiteiten en klantverzoeken uit. Conneqt is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53812662. Conneqt verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt. Conneqt beoogt met dit Privacy Statement u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Conneqt is namens de hierboven genoemde financiële instellingen de bewerker van persoonsgegevens van (potentiële) klanten. U wordt beschouwd als (potentiële) klant.

Ons privacybeleid
Conneqt hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zal op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Voor welke doelen worden gegevens verwerkt?
Conneqt zal de persoonsgegevens van klanten ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering gebruiken voor de volgende doelen:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van een klant. Onder het (doen) bemiddelen wordt mede begrepen het onderhouden of beheren van de klantgegevens. Daarvoor hebben wij persoonsgegevens van u nodig, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en serviceactiviteiten teneinde een relatie met een klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Activiteiten zoals telemarketing, prospectmarketing, versturen van e-mails.
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector en de bescherming van uw en onze belangen. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen Conneqt, haar klanten en medewerkers, financiële instellingen (geldverstrekkers en verzekeraars). Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.. Bovendien kunnen wij een verhaals- of informatiebureau inschakelen, bijvoorbeeld ingeval van (dreigende) betalingsachterstand.
  • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag of opmerking daarover hebt.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van bepaalde wet- en regelgeving moeten wij gegevens over u verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij u bijvoorbeeld identificeren. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over u aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

Uw persoonsgegevens kunnen voor voornoemde doelen ook worden verwerkt door derden die wij inschakelen, zoals tussenpersonen en service providers.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Soms heeft een (financiële) instelling vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan om uw Burgerservicenummer (BSN). Dit BSN wordt, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in verband met de doorgifte van gegevens aan de Belastingdienst.

Recht op inzage en correctie
Conneqt houdt uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens Conneqt over u heeft vastgelegd of gegevens die Conneqt over u heeft vastgelegd onjuistheden bevat en niet direct door u kunnen worden gewijzigd, dan kunt u contact opnemen met ons via contact@conneqt.nl.

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door Conneqt ook gebruikt voor (gerichte) marketing activiteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via contact@conneqt.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Ingeval van gebruik van persoonsgegeven voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden of als het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Conneqt zullen wij uw verzet van geval tot geval beoordelen.

Het gebruik van extranet.conneqt.nl
Als u onze website extranet.conneqt.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen.

Conneqt heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website Conneqt.nl te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookieverklaring

Onze Cookieverklaring vindt u hier.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen
Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement van extranet.conneqt.nl of over de wijze waarop Conneqt met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via contact@conneqt.nl.

Gewijzigd op 07-12-2017